Genom medicinska kontroller kan tidiga tecken på ohälsa, sjukdom eller skada, som kan ha uppstått till följd av arbetsmiljön, identifieras. Detta är särskilt viktigt för arbetstagare som exponeras för olika påfrestningar, såsom:

  • Vibrationer
  • Handintensivt arbete
  • Nattarbete
  • Kemiska produkter
  • Firbrosframkallande damm
  • Klättering med stor nivåskillnad

Som arbetsgivare är det viktigt att erbjuda och boka in dessa kontroller enligt lag för att säkerställa en sund arbetsmiljö och förebygga hälsorisker.Kontakta våra kundsamordnare så hjälper vi dig bedöma behovet av medicinska kontroller i er arbetsmiljö!