Krisstöd

I samband med en allvarlig händelse erbjuder Hälsolänken krisstöd till chefer och medarbetare i syfte att minimera effekter för såväl individer som organisationen. Vid en allvarlig händelsen kan en arbetsplats lamslås. Hälsolänkens krishanteringstjänst hjälper dig som arbetsgivare när det oväntade händer.

Stödinsatsernas mål är att underlätta återhämtningen samt att identifiera de individer som behöver stöd över tid. Grundprinciperna vid krishantering är att föra de drabbade i säkerhet, lugna de med uttalade behov, förstärka tillit till sig själv, företaget och samhällets förmåga, underlätta socialt stöd samt förstärka känslan av hopp.

Hälsolänkens krishantering syftar till att

  • Hjälpa direkt drabbade individer vid en kris på arbetsplatsen.
  • Ge chefsstöd och anpassade insatser.
  • Resurspersoner finns tillgängliga via telefon och/eller på plats.
  • Minska risken för långvarig psykisk ohälsa.
  • Bidra till en förbättrad arbetsmiljö.

Hälsolänken ger snabb och kompetent hjälp i det akuta krisskedet

  • Tillgänglighet per telefon för företagets krisledning samt närmast berörd chef.
  • Fokusering på det omedelbara stödet till berörd chef.
  • Erfaren kriskonsult på plats vid överenskommen tidpunkt för att stödja företagets krisorganisation.
  • Utifrån en professionell bedömning genomförs interventioner för de direkt drabbade utifrån de faktiska behoven.

Uppföljning och utvärdering av krishantering

På uppdrag av arbetsgivaren erbjuder Hälsolänken uppföljning av de drabbades psykiska hälsa en tid efter händelsen, samt en uppföljning av krisinsatsen i sin helhet. Utifrån det som framkommer vid en uppföljningen kan Hälsolänken vara en resurs som medverkar till att förbättra rutiner och riktlinjer hos kunden, både vad gäller krishantering och ordinarie verksamhet.

 

Tips!

Hälsolänkens utbildning inom stress- och krishantering. Ett sätt att förbereda dig och ditt företag.