Krisstöd

I samband med en allvarlig händelse erbjuder Hälsolänken krisstöd till chefer och medarbetare i syfte att minimera effekter för såväl individer som organisationen. Vid en allvarlig händelsen kan en arbetsplats lamslås. Hälsolänkens krishanteringstjänst hjälper dig som arbetsgivare när det oväntade händer.

Stödinsatsernas mål är att underlätta återhämtningen samt att identifiera de individer som behöver stöd över tid. Grundprinciperna är att föra de drabbade i säkerhet, lugna de med uttalade behov, förstärka tillit till sig själv, företaget och samhällets förmåga, underlätta socialt stöd samt förstärka känslan av hopp.

Krishanteringens åtgärder

  • Hjälp till direkt drabbade individer vid en kris på arbetsplatsen.
  • Chefsstöd och anpassade insatser.
  • Tillgänglighet per telefon och/eller på plats.
  • Minskar risken för långvarig psykisk ohälsa.
  • Bidrar till en förbättrad arbetsmiljö.

Snabb och kompetent hjälp i det akuta krisskedet

  • Tillgänglighet per telefon för företagets krisledning samt närmast berörd chef.
  • Fokusering på det omedelbara stödet till berörd chef.
  • Erfaren kriskonsult på plats vid överenskommen tidpunkt för att stödja företagets krisorganisation.
  • Utifrån en professionell bedömning genomförs interventioner för de direkt drabbade utifrån de faktiska behoven.

Uppföljning och utvärdering av krishantering

På uppdrag av arbetsgivaren erbjuder Hälsolänken uppföljning av de drabbades psykiska hälsa en tid efter händelsen, samt en uppföljning av krisinsatsen i sin helhet. Vi medverkar till att det som framkommer i uppföljningen kan användas till att förbättra rutiner och riktlinjer för kunden, både vad gäller krishantering och ordinarie verksamhet.

Produktblad – Stress- och krisbearbetning

Läs mer om Hälsolänkens stress- och krishanteringsutbildningar