Personuppgiftshantering

Personuppgiftshantering på Hälsolänken AB

Att behandla och skydda personuppgifter på ett korrekt sätt är viktigt för oss på Hälsolänken AB. Den nya lagen om personuppgiftshantering, General Data Protection Regulation (GDPR), trädde i kraft 2018 och ersatte då Personuppgiftslagen (PUL). GDPR har strängare krav än PUL på hur personuppgifter hanteras, vilket ytterligare förstärker den enskilde individens rättigheter.

Vårt arbete kring dataskydd och personuppgiftshantering är kontinuerligt och implementerat i vår dagliga verksamhet. Nedan presenteras Hälsolänkens dataskyddspolicy. För ytterligare information och frågor kring dataskydd, välkommen att kontakta oss via mail: dataskyddsombud@halsolanken.se

Uppdaterad version 202206: 

Dataskyddspolicy Hälsolänken AB

 På Hälsolänken AB värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter. Denna dataskyddspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver även dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.  

Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy och känner dig trygg i behandlingen av dina personuppgifter innan du använder Hälsolänken AB:s tjänster. Har du några frågor om vår dataskyddspolicy är du välkommen att kontakta oss på dataskyddsombud@halsolanken.se  

Genom att beställa eller använda Hälsolänken AB:s tjänster accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Hälsolänken AB använder elektroniska kommunikationskanaler för att kommunicera och skicka information till dig.  

Här förklarar vi hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Vi beskriver också vilka rättigheter du kan ha.  

Vad är en personuppgift och vad är behandling av en personuppgift?  

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet. Det kan vara allt från namn, adress och telefonnummer, till uppgifter om hälsa, inkomst och din dators IP-adress. Behandling av personuppgifter är alla åtgärder som vidtas med personuppgiften. Det kan vara allt från insamling och registrering till organisering, bearbetning, lagring och användning.   

Vem är ansvarig för de personuppgifter Hälsolänken AB samlar in?  

Hälsolänken AB, organisationsnummer 556194-6830, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter. Hälsolänken AB:s dataskyddsombud finns att kontakta på: dataskyddsombud@halsolanken.se   

Information vi samlar in om dig  

Den information som du ger oss är nödvändig antingen för att ingå ett avtal med oss, för att utföra vårt uppdrag och åtaganden gentemot dig som kund eller för andra syften. Det kan till exempel vara för att förbättra vår information.   

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?  

Du kan direkt eller indirekt lämna information till oss om dig eller ditt företag på ett antal olika sätt, så som när du skickar in ett uppdrag, beställer en tjänst, kontaktar oss på vår hemsida, kontaktar oss per e-post eller telefon, när du anmäler dig till en utbildning eller liknande när du interagerar på våra sociala medier.  

Hälsolänken AB kan också samla in personuppgifter från någon annan. De uppgifter vi samlar in från tredje part kan bland annat vara uppgifter för bokning och genomförande av uppdrag, person- och kontaktinformation och betalningsinformation.   

Vad gör vi med informationen?  

All data som vi samlar in används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster till kunder.  

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?  

Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till tredje part utan din tillåtelse. Ibland delar vi dina personuppgifter till leverantörer och underleverantörer för att kunna utföra vårt uppdrag eller de tjänster du beställt. Vi följer legala, tekniska och organisatoriska krav för att din information ska hanteras säkert.   

Var behandlar vi dina personuppgifter?  

Hälsolänken AB strävar efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES. Alla våra IT-system finns inom EU/EES. Vid systemmässig support och underhåll kan Hälsolänken AB vara tvungen att överföra information till ett land utanför EU/EES, till exempel om vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftbiträdesavtal som, antingen själv eller genom underleverantör, är etablerad eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar Hälsolänken de rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES.   

Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 

Hälsolänken AB sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål.  

Vad har du för rättigheter som registrerad? 

Du som registrerad hos oss har flera rättigheter som är viktigt att du känner till:  

  • Du har rätt att en gång per år begära ett registerutdrag.  
  • Du kan begära att dina personuppgifter rättas om uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter eller personuppgifter som saknas.  
  • Du har rätten att bli glömd, men Hälsolänken AB kan ha rätt att neka den begäran till radering och skyldigheten att informera andra om det är nödvändigt för att tillgodose andra viktiga rättigheter, för att uppfylla en rättslig förpliktelse, utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning till exempel rätten att bli glömd gäller ej medicinska journaler.  
  • Du har alltid rätt att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på intresseavvägning. Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig på samtycke eller fullgörande av avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig. En förutsättning är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiskt.  

Hur hanterar vi personnummer?  

Hälsolänken AB behandlar ditt personnummer endast när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns annat beaktansvärt skäl. I största möjliga mån minimerar Hälsolänken AB:s sådan användning genom att, i de fall det är möjligt, använda användarnamn.   

Hur skyddas dina personuppgifter?  

Hälsolänken AB har IT-system för att skydda din sekretess, integritet och tillgång till personuppgifter. Särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling har vidtagits. Endast resurser som behöver behandla dina personuppgifter för att uppfylla givna ändamål har tillgång till dem. Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) är Hälsolänken AB:s tillsynsmyndighet och är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen. Den som anser att Hälsolänken AB hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in klagomål till dataskyddsombudet på Hälsolänken AB eller direkt till IMY.   

Hur gör du vid frågor om dataskydd?  

Hälsolänken AB tar dataskydd på stort allvar och har utsett dataskyddsombud som hanterar sådana ärenden. Hälsolänken AB:s dataskyddsombud når du genom: dataskyddsombud@halsolanken.se 

 Hälsolänken AB:s dataskyddspolicy kan ändras och uppdateras. Sådana ändringar meddelas då på www.halsolanken.se och även upplysa om vilka ändringar som gjorts. Du kan alltid kontakta oss om du önskar tillgång till tidigare versioner.  

Om du anser att våra åtgärder bryter mot denna dataskyddspolicy eller på annat sätt inte respekterar dina rättigheter som registrerad kan du anföra ett klagomål. Detta klagomål hanteras omgående och lämnas till dataskyddsombud@halsolanken.se  

Om du inte är nöjd med vår respons på ditt klagomål kan du kontakta IMYpå telefon 08-657 61 00 eller via e-post till imy@imy.se