Redovisning Vårdföretagarna

Ökade medlemskrav för transparent redovisning

Basfakta om företaget

För 2023 gäller följande för Hälsolänken:
Hälsolänken erbjuder företagshälsotjänster till ca 13 500 kundanställda.

Övergripande målområden

Vi vill bli sedda som det självklara valet av företagshälsa och vara en värdefull resurs i våra kunders ambition att uppnå sin vision inom arbetsmiljö och hälsa.

Vår strategi för att uppnå ovan är: Kundsamverkan

Kvalitet: Företagets självdeklaration

Hälsolänken använder sig av ett ledningssystem innehållande verksamhetsstyrande dokument. Kvalitetsarbetet är certifierat enligt ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 och ISO 14001:2015 samt ”Kravdokument för ledningssystem inom svensk företagshälsovård”, vilket bland annat innebär extern revision av uppfyllandet av kraven i SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. I detta ingår att riskbedöma och minimera risker för patientskador.

Att aktivt efterfråga och uppmuntra medarbetare och övriga intressenter att lämna förbättringsförslag, är en av ledningens viktigaste uppgifter. Samtliga medarbetare uppmuntras att kontinuerligt lämna förslag till förbättringar enligt kvalitetssäkrade rutiner.

Kvalitet: Nyckeltal relaterade till kvalitet

Hälsolänken är en godkänd företagshälsa enligt Försäkringskassans krav och kvalitetscertifierat i enlighet med kraven i SS-EN ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 och ISO 14001:2015.
Hälsolänken är även en auktoriserad Företagshälsa enligt branchföreningen Sveriges Företagshälsor.

Vid verksamhetsplanering och vid de flesta kontakter sker en kontinuerlig muntlig utvärdering av vår verksamhet.

Personal

För 2023 gäller följande:

Totalt arbetar 25 personer. Total sjukfrånvaro i företaget under 2023 var 3,34%. Kollektivavtal är tecknat genom Vårdföretagarna.

Vi har medarbetare som, utöver svenska, talar talar engelska, holländska, tyska.

Det finns tillgång till kompetenserna:

 • Arbetsmiljöingenjör
 • Företagsläkare
 • Företagssköterskor
 • Sjuksköterskor
 • Fysioterapeut
 • Ergonom
 • Hälsoterapeut
 • Friskvårdskonsulent
 • Socionom
 • Psykolog
 • KBT-terapeut
 • Beroendeterapeut
 • Personlig tränare
 • Gymvärd
 • Administrativ personal

Ägare och styrelse

I januari 1975 bildades Torsbyhälsans förening och fick till uppgift att bilda en företagshälsovård. År 1977 registrerades ett aktiebolag som sedan dess bedrivit företagshälsa. År 2004 köpte Torsby Hälsan AB upp Sunne Arbetsmiljö AB och i samband med detta gjordes ett namnbyte till Hälsolänken AB.

Hälsolänken tillhandahåller tjänster till ca 340 företag, myndigheter och organisationer med ca 13 500 anställda. Arbetsområde täcker en stor del av Värmland.

Styrimpulser till Hälsolänken AB:s verksamhet sker ifrån Torsbyhälsans förening och därav bildat aktiebolag med ingående styrelse som har ett övergripande ansvar för verksamheten och av styrelsen utsedd VD.

Ledningen består idag av:

Anders Hermansson, VD

Styrelse
Peter Broberg, ordförande
Håkan Laack
Annica Pålman Sundeskog
Anna-Karin Nordström Olsson
Stefan Tjust
Daniel Gruvborg
Dan Lewin

Ekonomi

Föreningen Torsby Hälsan driver Hälsolänken AB utan avkastningskrav till ägarna. Hälsolänken skall bygga upp en verksamhet som är ekonomisk stabil utan att eftersträva vinstavkastning.

Kontaktinformation

Hälsolänken AB – Företagets kontaktuppgifter

Kontaktperson: Anders Hermansson