Arbetsplatsinriktad rehabilitering

När en anställd behöver stöd för att undvika sjukskrivning

Forskning och erfarenhet har visat att tidiga insatser är en viktig framgångsfaktor när det gäller att sänka sjukfrånvaron, förbättra arbetsförmågan och förebygga ohälsa. Därigenom ökar möjligheten att vara kvar i arbete alternativt en tidigare återgång i arbete. När arbetsledare ser tecken på att den anställde förändrats i sin arbetsförmåga, är det viktigt att agera. Det är under den första delen av en sjukperiod som du som arbetsgivare har de högsta kostnaderna för sjukfrånvaro. Hälsolänken erbjuder arbetsledaren och arbetstagaren stöttning för vidare hantering av situationen.

På uppdrag av arbetsgivaren genomförs ett kartläggningssamtal/planeringssamtal via lämplig resursperson på Hälsolänken. Detta samtal innebär att arbetstagaren med egna ord beskriver sina hinder/resurser utifrån enkäten, Kallelse resursperson. Tillsammans med de funktioner som ingått i utredningen ringas aktuell problematik in, och en möjlig handlingsplan läggs fram.

Kartläggningssamtalet/planeringssamtalet är en del i arbetsplatsinriktad rehabilitering. Du som är arbetsgivare kan få bidrag från försäkringskassan för inköp av ”Arbetsplatsinriktad rehabilitering” enligt SFS förordning (2014:67), som syftar till att förebygga sjukfall och underlätta för dina anställda att komma tillbaka i arbete.

Ansökan Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

Redovisning av utfört Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

Försäkringskassans blankett för återgång i arbete

Så fyller du i blankettten 7459

Kallelse till resursperson