För företag

Hälsolänken – det självklara valet av företagshälsa! Hos oss finns både stora och små företag anslutna. Förutom en låg årlig anslutningsavgift betalar man endast för de tjänster man nyttjar. Anslutna företag och deras anställda kan ta del av flera förmånliga tjänster, exempelvis rabatt på hälsoundersökningar och gymträning. Välkommen att ansluta ditt företag!

Hos oss finns ett mångkompetent resursteam bestående av företagsläkare, psykolog, beteendevetare, företagssköterskor, arbetsmiljöingenjör, ergonomer, företagssjukgymnaster, friskvårdskonsulenter, hälsoterapeuter, träningsinstruktörer, beroendeterapeut, KBT-terapeuter samt administrativ personal.

Genom att använda våra resurser inom områden arbetsmiljö och företagshälsa skapar du som företagare trygghet för dina anställda. En satsning på hälsa och friskvård är även en klok, långsiktig investering som kan spara kostnader för företaget. Hur mycket du önskar använda oss, och vad du vill att vi ska hjälpa till med, bestämmer du helt och hållet själv. Hälsolänken har verksamhet i Torsby, Sunne och Årjäng med omnejd, eller där du vill!

”Hälsolänken är en företagshälsovård med hög kompetens och bra tillgänglighet. Man är lyhörd för kommunens behov av insatser något som är viktigt för att vi skall nå vårt mål med höga frisktal för vår personal.”
Anders Björck, HR-chef och bitr. kommundirektör, Torsby kommun

Hälsolänken erbjuder

 • Arbetsmiljöutredningar
 • Riskanalyser
 • Handlingsplaner
 • Utbildningar
 • Hälsokontroller och tjänstbarhetsintyg
 • Funktionsbedömning
 • Vaccinationer
 • Behandlingar (akupunktur bl a)
 • Samtals- och beroendeterapeut
 • Rehabilitering och friskvård
 • Massage och yoga
 • Krisstöd
 • Tobaksavvänjning
 • Yrkeshygieniska mätningar; damm, buller, kemiska ämnen m fl. 
 • Läkarintyg körkort; högre behörighet, alkohol/narkotika m fl.
 • Med flera tjänster, utefter våra kunders behov

Förebyggande arbetsmiljöarbete

Ett av Hälsolänkens kärnområden är att bistå våra företagskunder i deras arbete att skapa ökad samverkan inom sitt företaget, vilket i sin tur ökar möjligheter till en god arbetsmiljö och en effektiv verksamhet. Förebyggande arbetsmiljöarbete är en prioriterad fråga för alla företag. Vi erbjuder t ex utbildningen Bättre arbetsmiljö, vars syfte är att stärka företagens strategiska arbetsmiljöarbete.

Hälsolänken har bred kompetens och lång erfarenhet kring organisations- och arbetsmiljöfrågor. Våra medarbetare har den formella och reella kompetens som krävs för att svara upp mot arbetsområden och kundbehov inom företagshälsa. Vårt arbetssätt innebär att vi utgår från våra kunders förväntningar och erbjuder tjänster som utgår från kundens behov och önskemål.

Utredande verksamhetsarbete

Genom Hälsolänkens breda specialistkompetens kan vi erbjuda våra anslutna kunder anpassade och ekonomiska lösningar för att förbättra, förändra och bibehålla måendet inom deras företag. Vi utför allt ifrån konflikthantering, riskbedömningar, skyddsronder, arbetsmiljöundersökningar, mätningar och bedömningar av fysisk arbetsmiljö. Utifrån kartläggningar tas handlingsplaner fram, vilka motsvarar kundens förväntningar och behov och därefter skapas de tjänster som behövs för att uppfylla dessa önskningar.

Att fortlöpande arbeta med hälsofrågor inom företaget är en lönsam investering. Genom kundsamverkan stöttar Hälsolänken anslutna företag i detta arbete, så att de kan uppfylla sin vision inom arbetsmiljö och hälsa och skapa en hållbar organisation

Individanpassad rehabilitering

Vid ohälsa och sjunkande arbetsförmåga hos anställda är rehabilitering en viktig åtgärd, som ofta sker i samverkan mellan arbetsledning och den anställde samt externa aktörer som exempelvis Försäkringskassa och företagshälsa. Från lagstiftningens sida krävs att arbetsgivare vidtar åtgärder som behövs för en effektiv rehabilitering.

Företagshälsor har genom sin roll som oberoende och sammanhållen expertresurs en unik möjlighet att se samband mellan hälsa och arbetsmiljö på både organisation-, grupp- och individnivå. Hälsolänken kan genom sin långa erfarenhet och breda kompetens, inom exempelvis organisation och ledarskap, beteendevetenskap, ergonomi, medicin och rehabilitering, bistå anslutna kunder med ovanstående.

Genom kundsamverkan kan vi tillsammans med arbetsledning och den anställda hitta lösningar utifrån var och ens förutsättningar. Vårt team utarbetar en individanpassad rehabiliteringsplan.