Bättre arbetsmiljö-grundutbildning

Syftet med utbildningen är att stimulera till en god samverkan i arbetsmiljöfrågor. Utbildningen förmedlar ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö, sam­tidigt som den ger dig som arbetsledare/chef och skyddsombud grundläggande arbetsmiljö­kunskaper och en möjlig metod för att arbeta med frågorna i praktiken. Livfulla diskussioner på utbildningen och på din arbetsplats främjar en ständig förbättring av arbetsmiljön.

Målgruppen är chefer, arbetsledare, skyddsombud och andra som vill öka kunskapen om hur arbetsmiljöfrågor kan hanteras.

Kursen bygger på att man jobbar med fall som med handledning skall lösas. Lösningen som gruppen kommit fram till utvärderas och följs upp.

Mål med utbildningen

Deltagarna skall efter genomgången utbildning kunna:

 • Samverka i arbetsmiljöfrågor.
 • Identifiera risker samt att medverka till att medvetet minska riskerna.
 • Söka information om arbetsmiljöfrågor och att använda sig av den kunskapen för att jobba med arbetsmiljön på sin arbetsplats.
 • Känna till företagets interna rutiner och vilka krav och skyldigheter som finns enligt arbetsmiljölagen.

Utbildningens upplägg

Upplägget för dagarna nedan är ett förslag utifrån Hälsolänkens erfarenheter kring arbetsmiljöarbete, där vi, som företagshälsa, blir inkopplade som en resurs för att bistå kunderna att lösa uppkomna frågeställningar. Vi ser att mycket av nedan upptagna frågeställningar kan leda till konsekvenser i arbetsmiljön för individen, gruppen och ibland hela företagen Genom att blanda grupperna med arbetsledare, skyddsombud från olika förvaltningar kan möjligheter och goda exempel lyftas fram och man får ett ansikte på någon inom företaget att kontakta om man har liknande frågeställning.

Kommande utbildningar

Inga aktuella bokningstillfällen
Dag 1 Samverkan, rehabilitering och arbetsmiljölagen grunderna

Frågor som berörs:

 • Arbetsmiljölagstiftningens möjligheter och skyldigheter.
 • Arbetsledarens roll befogenheter, ansvar och skyldigheter i arbetsmiljöarbetet.
 • Skyddsombudets roll i arbetsmiljöarbetet, vad ingår i uppdraget.
 • Medarbetarens roll och ansvar i arbetsmiljöarbetet.
 • Vilka rutiner finns idag i företaget för att ta vara på och utveckla samverkans- och rehabiliteringsarbetet.
Dag 2 Konflikter och den psykosociala arbetsmiljön

Frågor som berörs:

 • Återkoppling från dag 1 om arbetsmiljölagens krav, möjligheter och samverkansarbetet inom företaget.
 • Stress och hantering av stress.
 • Hur fungerar gruppen och individen utifrån arbetsplatsens krav på individen och gruppen. Arbetsmaterial kring detta är förändringens fyra rum.
 • Gruppers olika skeenden och processer beroende på gruppens mognadsgrad, t.ex. att grupper beter sig som om de har en annan uppgift än uppdraget.
 • Att få ihop ett arbetsinriktat och känslomässigt förhållningssätt – går det?
Dag 3 Ergonomi och missbruksproblematik

Frågor som berörs:

 • Krav på verksamheten, lagar och avtal
 • Riskinventering – ergonomiska faktorer
 • Möjligheter att med hjälp av dagens rutiner klara av frågor om missbruksrelaterade problem och rehabilitering inom företaget.
 • Vilka rutiner finns och hur samverkar vi inom företaget.
 • Vilka metoder finns att tillgå?