Redovisning Vårdföretagarna

Ökade medlemskrav för transparent redovisning

Basfakta om företaget

För 2017 gäller följande för Hälsolänken:
Hälsolänken erbjuder 7 500 kundanställda företagshälsotjänster.

Övergripande målområden

“Hälsolänken – Det självklara valet.”
En föregångare inom svensk företagshälsa

Vi är en värdefull resurs i våra kunders ambition att uppnå sin vision inom arbetsmiljö och hälsa.

Kvalitet: Företagets självdeklaration

Hälsolänken använder sig av ett ledningssystem som innehåller dokument som styr verksamheten. Kvalitetsarbetet är certifierat enligt ISO 9001:2008 samt Kravdokument för ledningssystem inom svensk företagshälsovård vilket bl.a. innebär extern revision av uppfyllandet av kraven i SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. I detta ingår att riskbedöma och minimera risker för patientskador.

Att aktivt efterfråga och uppmuntra sina medarbetare och övriga intressenter att lämna förbättringsförslag är en av ledningens viktigaste arbetsuppgifter. Alla skall stimuleras och i sin tur stimulera övriga medarbetare i sin omgivning att lämna förbättringsförslag. Alla medarbetare uppmuntras att komma med förslag till förbättringar kontinuerligt enligt kvalitetssäkrade rutiner.

Kvalitet: Nyckeltal relaterade till kvalitet

Hälsolänken är en godkänd företagshälsa enligt Försäkringskassans krav. Hälsolänken AB – kvalitetscertifierat i enlighet med kraven i SS-EN ISO 9001:2008

Kvalitet:

Vid verksamhetsplanering och vid de flesta kontakter sker en kontinuerlig muntlig utvärdering av vår verksamhet. Kundenkät genomfördes under 2015, där det framkommer att våra kunder är nöjda med genomförda insatser och Hälsolänkens verksamhet. Nåbarhet och tillgängligheten är god.

Personal

För 2017 gäller följande:

Totalt arbetar 20 personer.

Det finns tillgång till kompetenserna:

  • Företagsläkare
  • Företagssköterska
  • Socionom
  • Arbetsmiljöingenjör
  • Ergonom/sjukgymnast
  • Hälsoterapeut
  • Beroendeterapeut
  • Administratör

Vår totala sjukfrånvaro i företaget under 2016 var 1,64 procent.

Kollektivavtal är tecknat genom Vårdföretagarna.

Vi har medarbetare som utöver svenska talar engelska, holländska, tyska.

Ägare och styrelse

I januari 1975 bildades Torsbyhälsans förening och fick till uppgift att bilda en företagshälsovård. År 1977 registrerades ett aktiebolag som sedan dess bedrivit företagshälsovård i norra Värmland. År 2004 köpte Torsby Hälsan AB upp Sunne Arbetsmiljö AB i samband med det uppköpet gjordes ett namnbyte till Hälsolänken AB.

Hälsolänken AB är ett aktiebolag sedan 2004 som skall erbjuda och bedriva företagshälsovård och friskvård, samt äga och förvalta fast egendom jämte driva annan därmed förenlig verksamhet. Hälsolänken AB bildades 2004 och tillhandahåller tjänster till ca 350 företag, myndigheter och organisationer med ca 7500 anställda. Hälsolänkens AB arbetsområde täcker en stor del av Värmland.

Styrimpulser till Hälsolänken AB:s verksamhet sker ifrån Torsbyhälsans förening och därav bildat aktiebolag med ingående styrelse som har ett övergripande ansvar för verksamheten och av styrelsen utsedd VD.

Styrelsen består idag av:

Fredrik Andersson, VD

Ledamöter
Peter Broberg, ordförande
Gerd Levin Nygren
Jan Viper
Gunde Haglund
Charlotte Lunås
Annica Pålman Sundeskog
Anna-Karin Nordström Olsson

Ekonomi

Föreningen Torsby Hälsan driver Hälsolänken AB utan avkastningskrav till ägarna. Verksamheten skall bygga upp en verksamhet som är ekonomisk stabil utan att eftersträva vinstavkastning.

allabolag.se finns mer information om Hälsolänken AB.

Kontaktinformation

Hälsolänken AB – Företagets kontaktuppgifter

Kontaktperson: Fredrik Andersson